อนุญาตโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตเลขที่ ขก.4/2557
 
- ใบอนุญาตประกอบการ : อนุญาตโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาตเลขที่ ขก.5/2557
 
- ใบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะใน
บ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข ใบอนุญาตเลขที่ 454/2551
- ใบรับรองการเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการ ฯ
- ใบรับรองการฝึกอบรม ประกาศนียบัตรต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
   
         

 

       

       
 
 
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000