บริการพ่นฆ่าเชื้อ
ทางห้างจะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปลวกและแมลงเข้าสำรวจพื้นที่ให้ฟรี
เพื่อทำการประเมินปัญหาต่าง ๆ และวางแผนแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่อไป
ประกอบกับการเสนอราคาให้กับทางลูกค้า
หลังจากตกลงราคากับทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางห้างฯ จะขอนัดเข้า
ทำบริการให้ภายใน 3 วัน หรือตามที่ลูกค้าสะดวก และความเหมาะสม
ของสถานที่นั้น ๆ
การเข้าทำบริการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา จะทำการบันทึกรายงาน
ตามแบบฟอร์มที่ห้างฯ เตรียมไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าทุกครั้งที่เข้ามาทำบริการ
ได้ทำอะไรไปบ้าง ตรงจุดไหน
ถ้าหากพบความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของเรา เช่น เข้าบริการไม่เรียบร้อย หรือ
ยังมีปัญหาแมลงต่าง ๆ และปลวก หรือตามข้อตกลงในสัญญาเข้ารบกวนสร้าง
ความเสียหายให้กับทางผู้ว่าจ้างทางห้างฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหาให้
้โดยการอัดฉีดเพิ่มตามปัญหาให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ระหว่างอยู่ในสัญญา
จ้างกำจัดปลวกหรือแมลงต่างๆภายใน 3 วัน หลังจากทางห้างฯ ได้รับแจ้ง
การใช้สารเคมีกำจัดแมลงนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสารเคมีทุกๆ 3เดือนเพื่อป้องกัน
แมลงดื้อยาหรือตามความเหมาะสมในสถานที่นั้น ๆ
การจัดการหนูนั้น ก็จะมีหลายวิธีด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สถานที่นั้น ๆ ทางห้างฯ จะทำผังบริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารและทำป้ายบงชี้
กล่องหนูหรือกล่องใส่เหยื่อพิษ ตามจุดที่วางเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
การกำจัดยุงนั้น ทางห้างฯ จะใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อน และเครื่องพ่น หมอกควัน และเครื่องอบละอองหรือเครื่อง ULV ไว้บริการท่าน
การบริการป้องกันและกำจัดปลวกจะได้ผลดีนั้นเจ้าของอาคารสถานที่นั้นๆต้องให้
ความร่วมมือกับทางห้างฯได้เป็นอย่างดี เช่น การก่อสร้างอาคารถ้าเลือกบริการ
ของเรา โดยระบบวางท่อหรือฉีดพ่นภายในอาคารสร้างใหม่ ควรจะมีการเก็บเศษไม้
ออกจาก อาคารให้หมดก่อนเทพื้นหรือปิดพื้นบ้านหรืออาคารต่าง ๆ และควรปรับแต่ง
หน้าดิน ให้พร้อมก่อนฉีดพ่นสารเคมีหลังจากการฉีดพ่นหรือการสเปรย์สารเคมีเคลือบ หน้าดินแล้วควรที่จะเทพื้นปิดบริเวณดังกล่าวทันทีห้ามเคลื่อนย้ายหน้าดินเข้าออกอีก เป็นอันขาดถ้าเป็นห้องพักหรืออาคารต่างๆจะต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าบริการ
โดยทั่วถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาแมลงหรืออื่นๆเกิดขึ้นมาอีก หากมีการต่อเติม
ก่อสร้าง เพิ่มขึ้นอีกหลังจากทำสัญญากำจัดปลวก จะต้องแจ้งให้ทางห้างฯ ทราบ
เพื่อจะได้ ทำการสร้างแนวป้องกันปลวกได้ต่อไป หมายถึงบ้านสร้างใหม่
การกำจัดหนู แมลงสาบ มด แมลงวัน และแมลงอื่น ๆ นั้นทางเจ้าของอาคาร สถานที่จะต้องให้ความร่วมมือ เช่นกัน ในการป้องกันโดยการใช้หลักสุขาภิบาล คือ วิธีนี้จะต้องให้ความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือน อาคารสถานท่ี่ ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งเก็บข้าวเก็บของให
เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหารและเศษอาหารให้มิดชิด ไม่ให้เป็นอาหาร ของแมลงหรือหนูได้ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทางฝ่ายอาคารสถานที่ก็สามารถ ทำได้ โดยการเก็บข้าวของให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนอยู่เสมอ หรือสถานประกอบการ อย่าให้เป็นที่หลบซ่อนและขยายพันธ์ของหนูและแมลงได้ ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้แล้ว
 
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000