บริการพ่นฆ่าเชื้อ
 
 
ชื่อการค้า : อาเจนด้า 25 อีซี (AGENDA 25 EC)
สารออกฤทธิ์ : ฟิโพรนิล ( Fipronil )
สูตรและความเข้มข้น : 2.5 % EC
ความเป็นพิษ : 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
  2.ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า
2,000 มก./กก.
  3.ค่า Acute Dermal LD50 (หนู)
มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 เลขที่ 30 / 2545
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ชื่อการค้า : ไซมีรีน 25 (CYMERIN 25)
สารออกฤทธิ์ : ไซเปอร์เมทริน 25% อีซี (Cypermethrin EC 25)
สูตรและความเข้มข้น : 25% W/V EC
ความเป็นพิษ : 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
  2.ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า
2,000 มก./กก.
  3.ค่า Acute Dermal LD50 (หนู)
มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย เลขที่ 999 / 2545
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท เอ็ม ซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด

 
 
ชื่อการค้า : แบลททาเน็กซ์ เจล(Blattanex Gel)
สารออกฤทธิ์ : IMIDACLOPRID
สูตรและความเข้มข้น : 2.15 %W/W
ความเป็นพิษ : 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
  2.ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 410 มก./กก.
  3.ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) 5,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ไม่ระเหยฟุ้งกระจาย ไม่ปนเปื้อน เป็น?
อันตรายเมื่อกลืนกิน?.
ใบอนุญาติ : เลขที่ทะเบียน 4400127(127/44)
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ชื่อการค้า : แม็กธอร์ (MAXXTHOR)
สารออกฤทธิ์ : อิมมิดาคลอโรพลิด 20% อีซี (IMIDACLOPRID)
สูตรและความเข้มข้น : 20 % W/V SC
ความเป็นพิษ : 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
  2.ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
  3.ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถ
ุอันตรายชนิดที่ 2 เลขที่ 30 / 2545
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท ฟิวเจอร์ ไฮยีน จำกัด

 
 
ชื่อการค้า : โปรธอร์ (PROTHOR)
สารออกฤทธิ์ : อิมมิดาคลอโรพลิด 20% อีซี (IMIDACLOPRID)
สูตรและความเข้มข้น : 20 % W/V SC
ความเป็นพิษ : 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
  2.ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
  3.ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถ
ุอันตราย เลขที่ 999 / 2545
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท ฟิวเจอร์ ไฮยีน จำกัด

ชื่อการค้า : ซูทริน 100 อีซี. ( Zuthrin 100 EC. )
สารออกฤทธิ์ : ไซเปอร์เมทริน 10% อีซี ( Cypermethrin 10% EC )
สูตรและความเข้มข้น : 10 % EC
ความเป็นพิษ : 1. ค่า Rat Oral LD50 200-800 mg/kg a.i.
  2.ค่า Toxic to fish LC50 2.0-2.8 ug/l a.i.
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย เลขที่ 14 / 2542
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท เคมเทรด จำกัด

 
 
ชื่อการค้า : ไซเปอร์เทค 10 เอ็มซี.
( Zypertac 10 MC. )
สารออกฤทธิ์ : ไซเปอร์เมทริน 10% อีซี
( Cypermethrin 10% EC )
สูตรและความเข้มข้น : 10 % W/V
ความเป็นพิษ : ค่า Rat Oral LD50 มากกว่า
20,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย เลขที่ 14 / 2542
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด

ชื่อการค้า : ไบเฟล็กซ์ ทีซี ( Biflex TC)
สารออกฤทธิ์ : ไบเฟนทริน ( Bifenthrin )
สูตรและความเข้มข้น : 10 % EC
ความเป็นพิษ : 1. ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 53.4 มก./กก.
  2.ค่า Acute Dermal LD50 (กระต่าย) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถ
ุอันตราย เลขที่ 14 / 2542
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท เคมฟรีท จำกัด

 
 
ชื่อการค้า : ราคูมิน ( Racumin Paste )
สารออกฤทธิ์ : Coumatetralyl
สูตรและความเข้มข้น : 10 % EC
ความเป็นพิษ : 1. ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 5,000 มก./กก.
  2.ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถ
ุอันตราย เลขที่ 14 / 2542
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ชื่อการค้า : นีโอโซเร็กซ่า บล็อคส์
( Neosorexa Blocks )
สารออกฤทธิ์ : ไดเฟนาคุม ( Difenacoum )
สูตรและความเข้มข้น : 0.005 %
ความเป็นพิษ : 1. ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 36,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย เลขที่ 14 / 2542
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

 
 
ชื่อการค้า : แดมทริน ( Damthrin )
สารออกฤทธิ์ : เดลต้าเมธริน ( Deltamathrin )
สูตรและความเข้มข้น : 5 % w/w wp
ความเป็นพิษ : 1. ค่า Rat Oral LD50 128.50 mg/kg (in oily solvent )
  2.ค่า Rat Oral LD50 มากกว่า 5,000 mg/kg
  3.(in aqueous suspension)
  4.ค่า Rabbit Dermal LD50 มากกว่า 2,000 mg/kg
ความระคายเคือง : ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถ
ุอันตราย เลขที่ 14 / 2542
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท เคมฟรีท จำกัด

ชื่อการค้า : พรีมิส 200 เอสซี ( Premise 200 SC )
สารออกฤทธิ์ : อิมิดาคลอพริด ( Imidacloprid )
สูตรและความเข้มข้น : 200 กรัม/ลิตร
ความเป็นพิษ : ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 5,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ทดลองในกระต่าย : ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอั
นตราย เลขที่ 14 / 2542
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

 
 
ชื่อการค้า : แคร็กดาวน์ เอสซี ( Crackdown SC )
สารออกฤทธิ์ : เดลตาเมทริน 1% เอสซี
( Deltamethrin 1% SC )
สูตรและความเข้มข้น : n/a
ความเป็นพิษ : 1. ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 10,000 มก./กก.
  2.ค่า Acute Cutaneous LD50 (หนู) มากกว่า 10,000 มก./กก.
ความระคายเคือง : ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอั
นตราย เลขที่ 14 / 2542
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ชื่อการค้า : เทอร์มิเนเตอร์
สารออกฤทธิ์ : Pyrrole
สูตรและความเข้มข้น : C15H11BrCIF3N2O
ความเป็นพิษ : 1. LD50 ทางปาก หนูผู้ชายผู้หญิง 2,315 มก.กก.
  2.LD50 ทางหายใจ หนูผู้ชายผู้หญิง มากกว่า 2.00 มก.ลิตร4 ชั่วโมง
  3.LD50 ทางผิวหนัง หนูผู้ชายผู้หญิง มากกว่า 2,000 มก.กก.
ความระคายเคือง : ไม่ระคายเคือง
ใบอนุญาติ : ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย เลขที่ 702548
( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :

บริษัท Well Tech Health Care จำกัด

 
 
ไซเดอร์ 250
สารป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
อิมโมเลท 40 อีซี.
สารป้องกันและกำจัดปลวกในบ้านเรือน ใช้ได้ก่อนและหลังการปลูกสร้าง
แม็กวากอน 100
สารใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
แม็กเทอร์ร่า
สารป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
 
 
มิกซาร์
สารป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
อิมิดา 25
สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดิน
กับดักหนู กาวดักหนู
ใช้ง่ายอุปกรณ์ใช้ร่วมกับกาวดังหนูและ
เยื่อล่อหนู ง่ายต่อการเก็บทำความสะอาด
ไซเดอร์ 250/25 ลิตร
สารป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
 
 
อิมโมเลท 40 อีซี./25 ลิตร
สารป้องกันและกำจัดปลวกในบ้านเรือน ใช้ได้ก่อนและหลังการปลูกสร้าง
มิกซาร์ 25 ลิตร
สารป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
แม็กวากอน 100
สารใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
แม็กเทอร์ร่า
สารป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
 
 
เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่องพ่นหมอกควัน มาตรฐานประเทศเยอรมัน ได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี่มา
โดยตลอด
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ผลิตภัณฑ์กำกัดลูกน้ำยุงลาย ใช้กำจัดได้ถึง
3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำลงภาชนะ
 
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000