สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร. 0-2590-1000
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์
หน่วยงานในสังกัด 1
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ ให้สาระความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวภาพ สารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อย.ยุคใหม่ บริการด้วยใจ รวดเร็วฉับไว โปร่งใสเป็นกันเอง
สำนักงานเลขานุการกรม
คลังข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย โรคและการรักษาโรคต่างๆ
พร้อมทั้งเรื่องราว สาระเกี่ยวกับอาหาร
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณะสุข
กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย
การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพํัฒนาพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ
 
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 43 ถ.ทองทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000